هفته دفاع مقدس:نگینی تاهمیشه تاریخ

آفتاب جنوب نیوز:هفته دفاع مقدس همچون نگینی تاهمیشه زمان،برتارک تاریخ حماسه وایثاروپایداری آزادگان جهان می درخشد.

تاریخ۸ساله دفاع مقدس که پرازعشق وایثارومقاومت است ودعای شبانه پرچمداروادی عشق ویاوربسیجیان ورزمندگان حضرت امام(ره)،شهامت سپاهیان – بسیجیان-ارتشیان وپشتیبانی خالصانه پیروجوان،مرد وزن را در دل خود دارد،همواره درسینه تاریخ خواهدماند.

هفته دفاع مقدس درتقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران وعراق اطلاق می شود(۳۱شهریورتا۷مهر)،جنگی ۸ساله ونابرابر،روزهای سختی که درآن زمان،نام ونان بهایی نداشت وآنچه میدان داربود،قیام بودوعروج.آن روزهادربسترماندن بی معناوننگ بود،آن روزهاشهادت؛ شاهراهی به وسعت افق داشت،آن روزها فاصله خاک تاافلاک وکویرتابهشت،یک میدان مین بود.خاکریزها؛بوی مردان بهشتیی راگرفته بودکه سربه سر،تن به مرگ می سپردند تامبادایک وجب ازکیان دین ووطنشان به دست مزدوران حریص ومتجاوزبیفتد؛چراکه دفاع مقدس،رساترین واژه درقاموس ایستادگی این ملت قهرمان است.

به گفته رهبرانقلاب، دفاع مقدس؛نمودارمجموعه ای ازبرجسته ترین افتخارات ملت ایران دردفاع ازمرزهای میهن اسلامی وجانفشانی دلاورانه درپای پرچم برافراشته اسلام وقرآن است.

حدیث هشت ساله دفاع مقدس،مقاومت ومظلومیت ملتی است که قله های سربلندایثاروحماسه وشرف رادرراه دفاع ازکیان مکتب انقلاب ومیهن اسلامی خویش درنوردیده است،حکایت ماندگاردلاوری شهیدان وشاهدانی است که باخون وجانشان سطرسطرتاریخ این مرزوبوم اسلامی رانگاشته اند.

۸سال دفاع جانانه ملت دربرابرتجاوزوحشیانه دشمن منشاء غرورملی پایان ناپذیری برای مردم سلحشورایران گردیدوباعث شدکه توطئه مشترک شرق وغرب برای به زانودرآوردن ملت بزرگ ایران به فرصتی برای اثبات توانمندی های اسلام وانقلاب وکشورتبدیل شود.رشادت های جوانان برومند،انقلاب ونظام رابیمه کردونشان دادکه باداشتن پشتوانه مردمی ودرپرتوحاکمیت اسلام ووحدت نیروها،می توان پوزه هردشمنی رابه خاک مالید وناکام ساخت.

پیام بزرگ دفاع مقدس ازخون های وجانهای مقدس فداشده آن دوران وایستادگی آنها به ما وارثان دفاع مقدس این بود؛“عزت جهادوایستادگی ما،تاریخ رابه قیام وا می دارد”.

ذکرفداکاری ومجاهدت رزمندگان دوران دفاع مقدس موجب زنده نگه داشتن وپویایی اسلام وانقلاب اسلامی وبیانگرآمادگی وحفظ قدرت دفاعی ملت قهرمان ایران است.

سرانجام؛هفته دفاع مقدس یادآورحادثه ای عظیم وبه بارنشستن نتایجی عظیم تردرسیر انقلاب ماست وهیچ گاه ازذهن ملت محونخواهدشد.

ای شهیدان عشق مدیون شماست،هرچه ماداریم ازخون شماست.امیدکه همیشه باگرامی داشتن هفته دفاع مقدس همواره بتوانیم پاسدارمیراث خون شهداباشیم وراه آنها رادردفاع ازایران وایرانی ادامه داده وحفظ کنیم.

ماریا نظری

 

بدون نظر